امروز: پنجشنبه 28 تیر 1403

خون

تولید اسفنج بندآورنده خون با پر مرغ

اسفنج کراتینی برای کاربرد به عنوان بندآوری خون دستاورد جدید محققان کشورمان است که به گفته آنها این محصول با استفاده از ضایعات پر کشتارگاه‌های

جدیدترین خبرها ها