امروز: پنجشنبه 28 تیر 1403

بهبود درمان سرطان با لیزر فوق سریع

بهبود درمان سرطان با لیزر فوق سریع

تحقیقات در فناوری لیزر فوق سریع پتانسیل جدیدی را در درمان سرطان با دستیابی به شتاب الکترونی تا سطوح مگاالکترون‌ولت باز کرده است که نویدبخش

جدیدترین خبرها ها